Inženýrská činnost

Podklady a průzkumy

Pro Váš stavební záměr zajistíme provedení průzkumů potřebných pro správný návrh, založení, umístění Vaší stavby. S našimi partnery zajistíme zaměření polohopisu a výškopisu, inženýrsko-geologický průzkum, radonový a atmogeochemický průzkum, dendrologický průzkum, zajistíme pedologickou zprávu ( k zemědělským pozemkům, k lesním pozemkům), výpočet umělého a denního osvětlení, zajistíme zpracování hlukové studie.

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby, je to dokument, ve kterém jsou dány podmínky, za jakých je možno stavbu na daném místě v dané poloze postavit, zpřístupnit (komunikacemi, sítěmi), využívat. Tento dokument je přikládán k žádosti o stavební povolení. Stavební zákon umožňuje v daných případech umístit stavbu na základě územního souhlasu. Jsme připraveni Vám s tímto rozhodnutím pomoci, vyřídit je pro Vás.

Stavební povolení

Než začnete stavět, musíte získat stavební povolení s nabytím právní moci. Ve stavebním povolení jsou stanoveny podmínky pro samotnou výstavbu, termíny ohlášení napojení na inženýrské sítě, povolení připojení ke komunikaci, hlukové, imisní limity provozu stavby i samotné budovy… V současné době k provedení jednoduchých staveb postačí také ohlášení stavby stavebnímu úřadu, není tedy třeba vyřizovat stavební povolení. Stavební povolení pro Vás rádi vyřídíme, obzvlášť když Vám poté budeme stavět Váš dům, kancelář, správní budovu.

Autorský dozor

V rámci výkonu autorského dohledu zabezpečujeme tyto činnosti:

  • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby
  • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
  • účast na vybraných kontrolních dnech
  • dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
  • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
  • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
  • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
  • účast na kolaudačním řízení.