Dokumentace pro územní rozhodnutí

Dokumentace pro územní rozhodnutí určuje

 • architektonické a dispoziční řešení stavby
 • stavebních objektů
 • polohu stavby a staveniště na stavební parcele
 • napojení na inženýrské sítě
 • napojení na komunikace
 • ovlivnění okolí stavbou
  • hlukové studie
  • studie znečištění ovzduší
  • povrchových vod, ...

V dokumentaci stavby jsou uváděny údaje o investorovi, stavbě, odůvodnění stavby a její umístění, podmiňující předpoklady (demolice stávajících objektů, přeložky inženýrských sítí, kácení zeleně ...).

Pro dokumentaci je třeba vyhotovit průzkumy (radonový, inženýrsko - geologický …).
Souběžně s tvorbou dokumentace pro územní rozhodnutí se zpravidla v rámci inženýrské činnosti vyřizují vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí….

Dokumentace obsahuje:

 • Textovou část
  • průvodní zprávu se základními údaji o stavbě a investorovi
  • odůvodnění stavby a její umístění
  • podmiňující předpoklady – demolice, přeložky sítí…
 • Výkresy
  • situaci umístění stavby a staveniště s napojením na inženýrské sítě
  • ostatní výkresy se základními údaji o stavbě
 • Doklady